Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
04.06.2015 03.07.2015 17:00:00 03.07.2015 17:00:00 Доставка на 1 брой употребяван автобус за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-036 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 13.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.07.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 23.07.2015г.

Решение за класиране, публикувано на 23.07.2015 г.

Договор №2144 от 12.08.2015г., публикуван на 27.08.2015г.

Плащане по договор №2144 от 12.08.2015г., публикувано на 27.08.2015г.

Връщане на част от гар. за изпълнение на договор №2144 от 12.08.2015г., публикувано на 27.08.2015г.

Информ. за прикл. на договор №2144 от 12.08.2015г., публикувана на 27.08.2015г.

Затворена
03.06.2015 02.07.2015 17:00:00 02.07.2015 17:00:00 Наземен газов анализ в площта на Чиренската структура 150-108 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.07.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.07.2015г.

Решение за класиране на участника, публикувано на 27.07.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 27.07.2015 г.

Договор № 2174 от 02.09.2015 г., публикуван на 15.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена