Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.08.2015 23.02.2024 09:50:55 23.09.2015 17:00:00 „Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево при ПК 175+34" 150-124 Решение за откриване на процедура

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикуван на 28.10.2015 г.

Приложения към Доклада по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикуван на 28.10.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 28.10.2015 г.

Договор № 2557 от 24.08.2016 г., публикуван на 26.09.2016 г.

Затворена
24.08.2015 23.02.2024 09:50:55 23.02.2024 09:50:55 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15 Решение за откриване на процедура

Борсов договор №405 от 23.09.2015г. (БТГ №2189/23.09.2015г.), публикуван на 22.10.2015г.

Информация за извършено плащане и приключване на договора, публ. на 26.11.2015г.

Информ. за прикл. на договор №2189 от 23.09.2015г., публикувана на 08.12.2015г.

Затворена
24.08.2015 23.02.2024 09:50:55 23.02.2024 09:50:55 Доставка на технически метилов алкохол /метанол/ Решение за откриване на процедура

Борсов договор № 433 от 30.09.2015 г. (БТГ № 2200/30.09.2015г.), публикуван на 22.10.2015 г.

Информ. за прикл. на договор №433 от 30.09.2015 г. (БТГ №2200/30.09.2015г.), публ. на 11.01.2016г.

Информ. за изп. на борсов договор №433 от 30.09.2015г. (БТГ №2200/30.09.2015г.),публ. на 15.01.16г.

Затворена
21.08.2015 08.09.2015 17:00:00 08.09.2015 17:00:00 Доставка на системи за диагностика 150-118 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 24.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 06.10.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 21.10.2015 г.

Договор № 2247 от 04.11.2015 г., публикуван на 05.11.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие и за плащане и за приключ

Затворена
18.08.2015 16.09.2015 17:00:00 16.09.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокараните сондажи Е-72 и Е-73 на ПГХ „Чирен” 150-095 Документация за участие

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 08.09.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 23.09.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, пуликуван на 10.11.2015 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 10.11.2015 г.

Блокирана
06.08.2015 07.09.2015 17:00:00 07.09.2015 17:00:00 Изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ 150-083-Документация за участие

Инвестиционен проект

Образци за подготовка на оферта

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 14.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.10.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 23.10.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 23.10.2015 г.

Информация за върнати гаранции за участие, публ. на 08.01.2016 г.

Договор № 2313 от 06.01.2016 г., публикуван на 08.01.2016 г.

Приложения-част 1 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 2 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 3 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 4 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Приложения-част 5 към Договор № 2313/06.01.2016г.

Допълнително споразумение към Договор 2313/06.01.2016г., публикувано на 21.04.2016г.

Доп. споразумение № 2 от 20.10.2016 г. към Договор № 2313/06.01.2016 г., публ. на 24.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2313/06.01.2016 публикувано на 07.12.2016

Затворена
05.08.2015 07.09.2015 17:00:00 07.09.2015 17:00:00 „Доставка на газова арматура“, разпределена в три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“; обособена позиция № 2 „Доставка на спирателни кранове“; обособена позиция № 3 „Доставка на пред 150-127 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 17.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.09.2015 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция № 2 „Доставка на спирателни кранове“

Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 „Доставка на предпазни пружинни клапани за природен

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 22.10.2015 г.

Договор № 2269 от 25.11.2015 г., публикуван на 26.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане, за приключване на договора и за датите и основанието за освобождаване на гара

Частично блокирана
05.08.2015 04.09.2015 17:00:00 04.09.2015 17:00:00 Доставка и внедряване на софтуер за управление интегритета на газопроводите (PIMS Софтуер) 150-081 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 24.09.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 12.11.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано при условията на чл. 22б,ал.3 от ЗОП на 27.11.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП на 27.11.2015

Договор № 2314 от 08.01.2016 г., публикуван при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП на 27.01.2016 г.

Договор за подизпълнение от 01.03.2016 г.,публикуван при усл. на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП на 23.03.2016

Информация за плащане, публикувано на 23.03.2016г.

Информация за приключен договор, публикувана на 18.01.2017 г.

Затворена