Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
18.09.2015 16.10.2015 17:00:00 16.10.2015 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол 150-140 Документация за участие

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 30.11.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 22.12.2015г.

Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП и протокол №2 от работата на комисията, публикувани на 03.02.2016г.

Договор №2450 от 01.06.2016г. по обособена позиция №1, публикуван на 16.06.2016г.

Договор №2478 от 17.06.2016г. по обособена позиция №2, публикуван на 06.07.2016г.

Договор №2479 от 17.06.2016г. по обособена позиция №3, публикуван на 06.07.2016г.

Договор №2480 от 17.06.2016г. по обособена позиция №4, публикуван на 06.07.2016г.

Обявление за приключване на договор 2450 от 01.06.2016г.

Обявление за приключване на договор 2478 от 17.06.2016г.

Обявление за приключване на договор 2479 от 17.06.2016г.

Обявление за приключване на договор 2480 от 17.06.2016г.

Затворена
18.09.2015 12.10.2015 17:00:00 12.10.2015 17:00:00 Доставка на модули и софтуер за наблюдение на оптични влакна 150-144 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 02.11.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.11.2015 г.

Решение за класиране, публикувано на 16.11.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 16.11.2015г.

Договор № 2295/21.12.2015 г., публикуван на 30.12.2015 г.

Инф-я за датата и осн. за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 08.02.2016г.

Информация за извършено плащане по договора, публ. на 26.04.2016 г.

Информация за изпълнението на договора, публ. на 10.05.2016г.

Затворена
16.09.2015 16.10.2015 17:00:00 16.10.2015 17:00:00 Доставки, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на строеж: „Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” до ОС „Недялско” 150-131 Документация за участие в обществена поръчка

Работен проект - част "Обща"

Работен проект - част "Инженерно-геоложка"

Работен проект - част "Геодезия"

Работен проект - част "Технологична"

Работен проект - част "Електрическа"

Работен проект - част АТП

Работен проект - част "Архитектурна"

Работен проект - част "Конструктивна"

Работен проект - част "Рекултивация"

Работен проект - част "План за безопасност и здраве"

Работен проект - част "Пожарна безопасност"

Работен проект - част "Хидрология"

Работен проект - част ЕХЗ

Работен проект - част "План за управление на отпадъците"

Образци на приложенията към документацията за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 07.10.2015 г.

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 03.12.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 21.12.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 10.02.2016г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 10.02.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор №2374 от 02.03.2016 г., публикуван на 01.04.2016 г.

Плащане по Договор №2374, публикувано на 08.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 1 от 23.10.2017 г., публикувано на 30.10.2017 г.

Допълнително споразумение № 2 от 02.03.2018 г., публикувано на 09.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 3 от 30.05.2018 г., публикувано на 06.06.2018 г.

Затворена
16.09.2015 16.10.2015 17:00:00 16.10.2015 17:00:00 „Изграждане на основен газопровод DN 500 от преход (включително подводен преход) под река Дунав за междусистемно свързване на газопреносните системи на Румъния и България” 150-154 Документация за участие

Работен проект-част Геодезия

Работен проект-част Архитектура

Работен проект-част Електро

Работен проект-част ВиК

Работен проект-част ЕХЗ

Работен проект-част Обща

Работен проект-част Технологична-хор.сондиране

Работен проект-част Технологична-осн.газопровод

Работен проект-част ПБЗ

Работен проект-част Пожарна безопасност

Работен проект-част Рекултивация

Работен проект-част План за управление на отпадъците

Образци на приложенията към документацията за участие в процедурата

Разяснение № 1 по документацията за участие, публикувано на 05.10.2015г.

Разяснение № 2 по документацията за участие, публикувано на 05.10.2015г.

Разяснение № 3 по документацията за участие, публикувано на 09.10.2015г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 03.12.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 30.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 10.02.2016г.

Протокол № 3 и приложенията към него от работата на комисията, публикувани на 10.02.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № БТГ 2411/06.04.2016г. на български език, публ.на 25.04.2016г.

Договор № БТГ 2411/06.04.2016г. на румънски език, публ.на 25.04.2016г.

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - първа част

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - втора част

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - трета част

Приложения към договор № БТГ 2411/06.04.2016г. - четвърта част

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие,публ.на 25.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Договор за подизпълнение, публ.на 26.04.2016г.

Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП, публ. на 06.10.2016 г.

Обявление за изменение. Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение, публ. на 06.10.2016 г.

Допълн.споразум.№1/21.10.2016г.на бълг.език към договор БТГ № 2411/06.04.2016г.,публ.на 03.11.2016г.

Допълн.споразум.№1/21.10.2016г.на рум.език към договор БТГ № 2411/06.04.2016г.,публ.на 03.11.2016г.

Информация за приключен договор №2411/06.04.2016 г., публикувана на 15.02.2017

Затворена
14.09.2015 20.04.2024 16:45:01 20.04.2024 16:45:01 Доставка на минерално турбинно масло ISO VG 32 Решение за откриване на процедура

Борсов договор №432 от 30.09.2015г. (БТГ №2199/30.09.2015г.), публикуван на 22.10.2015г.

Информация за извършено плащане и приключване на договора, публ. на 26.11.2015г.

Информ. за прикл. на договор №2199 от 30.10.2015г., публикувана на 08.12.2015г.

Затворена
12.09.2015 20.04.2024 16:45:01 05.10.2015 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Измервателен възел – технологична връзка между Транзитния и Магистралния газопроводи при КС „Лозенец“ 150-133 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 20.11.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 20.11.2015 г.

Договор № 2360 от 12.02.2016 г., публикуван на 12.02.2016 г.

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 1

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 2

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 3

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 4

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 5

Приложения към Договор 2360/12.02.2016 г.-част 6

Плащане по Договор № 2360, публикувано на 16.03.2016 г.

Затворена
11.09.2015 23.10.2015 17:00:00 23.10.2015 17:00:00 Доставка и внедряване на специализиран софтуер за „Хидравлична симулация на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и изчисляване на техническия капацитет на входните и изходни точки 150-136 Документация за участие

Протокол № 1 от 06.11.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 06.11.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценова оферта, публикувано на 17.11.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 09.12.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, заедно с приложенията към него, публикуван на 09.12.2015г.

Договор № 2365 от 22.02.2016 г., публикуван на 02.03.2016 г.

Информация за гаранцията за участие, публикувана на 02.03.2016 г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 26.04.2016г.

Договор с подизпълнител, публикуван на 27.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 2365/22.02.2016 г.

Допълнително споразумение № 2 към договор № 2365/22.02.2016 г.

Затворена
11.09.2015 21.10.2015 17:00:00 21.10.2015 17:00:00 Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 140-150 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 25.09.2015г.

Разяснение № 2 по документацията за участие, публикувано на 28.09.2015г.

Разяснение № 3 по документацията за участие, публикувано на 02.10.2015г.

Разяснение № 4 по документацията за участие, публикувано на 12.10.2015г.

Протокол № 1 съставен на основание чл.88, ал.2 от ЗОП, публикуван на 16.11.2015г.

Протокол № 2 съставен на основание чл.88, ал.4 от ЗОП, публикуван на 18.12.2015г.

Решение от предварителен подбор на кандидатите,публикувано на 18.12.2015г.

Решение за клас. на уч-те, на осн. чл.89, ал.6,във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП, публ. на 05.04.16г.

Оконч. доклад от работ. на комис. с прил., съст. на основ. чл.89,ал.5 от ЗОП,публ.на 05.04.16г.

Решение за клас. на уч-те, на осн. чл.89, ал.6,във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП, публ. на 05.04.16г.

Докл. от комис. по преп.на КЗК №173/22.04.16г., съст. на основ. чл.89,ал.5 от ЗОП,публ. на 15.07.16г

Решение за прекратяване с прилож. мотиви, на осн. чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП (отм.), публ. на 15.07.16г.

Блокирана
04.09.2015 20.04.2024 16:45:01 18.09.2015 17:00:00 Изграждане на кранов възел и АГРС ”Игнатиево” 150-006 Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП и приложенията към него, публикуван на 24.11.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП, публикувано на 24.11.2015 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП във вр. с чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП, публикувано на 10.02.2016 г.

Договор No 2555 от 23.08.2016 г., публикуван на 21.09.2016 г.

Затворена