Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
18.01.2016 11.02.2016 17:00:00 11.02.2016 17:00:00 Доставка на резервни части за системи за автоматично управление (САУ) и силова част 150-165 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.01.2016 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 24.02.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 29.02.2016 г.

Протокол № 2 от 04.04.2016 от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-3А/04.04.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 04.04.2016 г.

Блокирана
18.01.2016 18.02.2016 17:00:00 18.02.2016 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) тип ТНМ 1304 150-184 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 24.02.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 29.02.2016 г.

Протокол № 2 от 04.04.2016 от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-4А/04.04.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 04.04.2016 г.

Блокирана
15.01.2016 19.02.2016 17:00:00 19.02.2016 17:00:00 Проектиране на външно ел.захранване, трафопост 20/0.4 kV за административната сграда на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД, реконструкция на съществуващо главно разпределително табло(ГРТ) и кабелни линии НН 150-185 Документация за участие

Приложения 5 и 6 към "Пълно опис.на предмета на поръчката. Техническа спецификация."

Образци за участие в процедурата

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 15.03.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 19.04.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 08.06.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 08.06.2016 г.

Договор № 2520 от 26.07.2016 г., публикуван на 04.08.2016 г.

Приложение № 5 към Приложение № 1 на Договор № 2520 от 26.07.2016 г.

Приложение № 6 към Приложение № 1 на Договор № 2520 от 26.07.2016 г.

Информация за датите и основанията за освобождаване на гаранциите за участие

Затворена
13.01.2016 23.02.2024 07:40:58 23.02.2024 07:40:58 Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции на доставчика, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти 160-002 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Борсов договор № 60 от 28.01.2016г. (БТГ № 2344/28.01.2016г.), публ. на 12.02.2016г.

Борсов договор № 61 от 28.01.2016г. (БТГ № 2345/28.01.2016г.), публ. на 12.02.2016г.

Инф. за изв. плащания по борсови договори №60/ 28.01.16г. и №61/ 28.01.16г., публ. на 28.03.16г.

Инф. за изв. плащания по борсови договори №60/ 28.01.16г. и №61/ 28.01.16г., публ. на 27.04.16г.

Информация за изпълнението на борсов договор №60/28.01.2016 (БТГ№ 2344/28.01.2016),публ. на 10.02.17

Информация за изпълнението на борсов договор №61/28.01.2016 (БТГ№ 2345/28.01.2016),публ. на 13.02.17

Затворена