Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
10.02.2016 25.02.2016 17:00:00 25.02.2016 17:00:00 Доставка на анализатори на точка на роса по вода и по въглеводороди 150-179 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 10.03.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 24.03.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 07.04.2016 г

Договор № 2441 от 17.05.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
10.02.2016 26.05.2024 22:05:30 16.03.2016 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец” – междинна точка от 150-174-Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП (отм.) и приложенията към него, публикуван на 01.12.2017 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП (отм.), публикувано на 01.12.2017 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП (отм.), във вр. с чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП(отм.), публ. на 12.03.2018г

Обявление за сключен договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 1 и Приложение № 2 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ.на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ.на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 1, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 2, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 3, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 4, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 4 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 4 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г - Анализи 1, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 4 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г - Анализи 2, публ. на 30.04.2018 г.

Приложения от № 5 до № 9 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Затворена
04.02.2016 10.03.2016 17:00:00 10.03.2016 17:00:00 „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към системите за пренос, транзит и съхранение на природен газ и за Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД: Строеж №1: Очис 160-003 Документация за участие

Пълно описание на предмета на поръчката. Технически спецификации.

Образци за участие в процедурата

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 29.03.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 08.04.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 20.05.2016г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 20.05.2016г.

Договор № 2519 от 25.07.2016 г., публикуван на 04.08.2016 г.

Информация за датата и основание за освобождаване на гаранции за участие.

Затворена