Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2016 05.05.2016 17:00:00 05.05.2016 17:00:00 Доставка на очистни бутала и консумативи за налични очистни бутала 160-025 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 25.04.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 13.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 29.06.2016г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 15.07.2016г.

Решение по чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП(отм.) публикувано на 15.07.2016г.

Договор № 2544 от 11.08.2016 г. публикуван на 26.08.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2544/ 11.08.2016 г., публикувано на 27.10.2016 г.

Затворена
31.03.2016 03.05.2016 17:00:00 03.05.2016 17:00:00 „Доставка на арестори и бариери”, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на арестори“ Обособена позиция № 2: „Доставка на бариери“ 150-182 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 19.04.2016г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 18.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 03.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 24.06.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 24.06.2016 г.

Договор за доставка на арестори по об. поз.1, публ. на 11.10.2016г.

Договор за доставка на бариери по об. поз.2, публ. на 11.10.2016г.

Информация за изпълнен договор за доставка на арестори по об. поз.1, публ. на 15.11.2016г.

Информация за изпълнен договор за доставка на бариери по об. поз.2, публ. на 15.11.2016г.

Затворена
31.03.2016 28.04.2016 17:00:00 28.04.2016 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 160-010 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от 17.05.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 17.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 09.06.2016 г.

Решение по чл.73,ал.1 и ал.2 от ЗОП (отм.),заедно с протоколите на комисията,публ. на 24.06.2016 г.

Информация за датата и основание за освобождаване на гаранция за участие, публикувана на 18.07.2016

Договор № 2512 от 15.07.2016 г., публикуван на 18.07.2016 г.

Обявление за приключен договор № 2512/15.07.2016 г., публикувано на 03.08.2016 г.

Затворена
17.03.2016 26.04.2016 17:00:00 26.04.2016 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД, участък ОС Кардам – ОС Лозенец с външен диаметър DN 1220 (48”) и дъл 160-022 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 28.03.2016г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 20.04.2016г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 16.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 06.06.2016 г.

Решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП(отм.) и протоколите на комисията, публ. на 24.06.2016 г.

Информация за датата и основание за освобождаване на гаранция за участие, публикувана на 18.07.2016

Договор № 2510 от 14.07.2016 г.,публикуван на 02.08.2016 г.

Информация за приключен договор, публикувана на 18.01.2017 г.

Затворена