Планови ремонти по мрежата

В изпълнение на Регламент (ЕО) №715/2009 "Булгартрансгаз" ЕАД публикува информация за ремонтните работи, които водят до планирани прекъсвания на твърдите услуги и прекъсваемия капацитет. Информацията за плановите ремонти съдържа описание на ремонтните дейности, тяхното времетраене и влиянието им върху твърдия и прекъсваем преносен капацитет.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г.