В съответствие с изискванията на параграф 3.3.3 от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009, настоящата секция предоставя историческа информация за период от 5 години на текущо обновяваща се основа за важните точки от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Информацията е публикувана на Платформата за Прозрачност на ENTSOG, съгласно точка 3.1.1. (1) (з) от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009. Платформата предоставя достъп до историческа информация, както и данни за стойностите на наличните свободни капацитети, резервираните и техническите капацитети за всички години, за които е договорен капацитет, и за първата следваща след тях година.

Допълнително, извън изискванията на регламента, „Булгартрансгаз“ публикува данни за търговските потоци (разпределени количества) и число на Wobbe.

Данните се публикуват в енергийни единици, съгласно изискванията на точка 3.1.1. (1) (е) от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 и член 10 от Регламент (ЕС) 2017/459.