ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 6.20.2 Разширение на подземното газохранилище “Чирен”

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЕКТА: "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Проектът за Разширение на подземното газохранилище “Чирен” е проект от „общ интерес” (ПОИ) съгласно Регламент (ЕС) 347/2013, приоритетен коридор: Връзки север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas).

ТЕКУЩ СТАТУС НА ПОИ 6.20.2: Проектиране и издаване на разрешителни

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

ПОИ 6.20.2 е получил финансова подкрепа от ЕС, чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ), посредством две подписани грантови споразумения със следните параметри:

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът за Разширение на подземното газохранилище “Чирен” (ПОИ 6.20.2) предвижда поетапно увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газохранилище, с цел постигане на по-големи обеми съхраняван газ, в т.ч. повишени налягания в газовия резервоар, както и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване.

Проектът цели:

  • увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м3 (сега 550 млн. м3);
  • увеличаване на дневния капацитет на добив до 10 млн.м³/ден и на нагнетяване до 8 млн.м³/ден (сега максималния дневен капацитет на добив е 3,82 млн. м3/ден, а максималния дневен капацитет на нагнетяване е 3,2 млн.м³/ден).

Постигането на тези цели ще стане възможно чрез изграждането на нови надземни съоръжения, 10 нови високопродуктивни експлоатационни сондажа и 3 нови наблюдателни сондажа, както и на необходимата свързваща инфраструктура.

КАРТА НА ДЕЙНОСТИТЕ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТА

В изпълнение на Указания за прозрачност и обществено участие (Приложение VI към Регламент (ЕС) № 347/2013), „Булгартрансгаз” ЕАД публикува:

Информация за проведените 3D сеизмични проучвания (Действие № 6.20.2-0021-BG-S-M-15)

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

„Булгартрансгаз” ЕАД публикува:

ФОРМА ЗА КОНТАКТ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ЖАЛБИ:

Коментари,  въпроси, препоръки и жалби относно ПОИ 6.20.2 могат да бъдат изпращани:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИТЕНаръчник за процедурите в процеса по издаване на разрешения за проекти от „общ интерес” в Република България, се издава на основание чл. 9 на Регламент 347/2013 от Министерство на енергетиката, в качеството му на Национален компетентен орган.

ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА НА ЕК: Повече информация за проектите от „общ интерес“ може да бъде открита на  официалната интернет страница на Европейската Комисия (ЕК).

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ПОИ - ПЛАТФОРМА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ:  Платформата за прозрачност представлява система за обществена информация, която осигурява детайлна информация за проектите от общ интерес, включително техните географски данни, техническо описание, план за изпълнение и ползи, които те носят на държавите - членки и местните общности, както и получената от ЕС финансова подкрепа. Тази информация е достъпна за всеки гражданин на ЕС в съответствие с  TEN-E Regulation (чл.18).

Финансирано от Европейския съюз. Въпреки това, изразените възгледи и мнения са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.