ОКОНЧАТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ. 26 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МРЕЖОВ КОДЕКС ОТНОСНО ХАРМОНИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ГАЗ

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г. в съответствие с решения на КЕВР НГП-1/2.10.2020 г. и M-1/01.06.2021 г., приети с решение по т. 2 от протокол № 534 от 02.06.2021 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период газова година 2021/ 2022

ТАРИФИ И ЦЕНОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИЯ ТАРИФЕН ПЕРИОД/ГАЗОВА ГОДИНА

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г. в съответствие с Решение No НГП-1/02.10.2020 г. на КЕВР, приети с решение по т.1 от протокол № 482 от 02.10.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Тарифен калкулатор

Информация, във връзка с изискванията на член 29 и 30 от Регламент (ЕС) 2017/460

Цена на природния газ за балансиране

Такса за неутралност при балансиране за газовата година 2020/2021

Цени за достъп и съхранение на природен газ

 

ТАРИФИ И ЦЕНОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДХОДНИ ПЕРИОДИ

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2019 г. - 30.09.2020 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР приети с решение по т. 1 от протокол № 359 от 31.05.2019 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2018 г. - 30.09.2019 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР приети с решение по т. 6 от протокол № 276 от 29.05.2018 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2017 г. - 30.09.2018 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР приети с решение по т. 1.1 и т. 1.2 от протокол № 231 от 21.09.2017 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период 2019 - 2020

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период 2018 - 2019

Тарифен калкулатор, приложим за тарифния период 2017 - 2018

Такса за неутралност при балансиране за газовата година 2019/2020

Цена на съхранение на природния газ, валидна до 15.04.2021 г.

Архив - Цени за пренос и съхранение на природен газ, валидни до 30.09.2017 г.