ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 (REMIT)

Член 4 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 (REMIT) изисква участниците на пазара публично, ефективно и навременно да разкриват вътрешна информация, с която разполагат по отношение на търговска дейност или съоръжения, които съответният участник на пазара притежава или контролира, или по отношение на въпроси, свързани с тяхната експлоатация, за които въпросният участник на пазара или въпросното предприятие носи отговорност. Такова разкриване включва информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия или природен газ, или свързана с капацитета и използването на съоръжения за втечнен природен газ, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения.

В тази връзка и в съответствие с препоръките на ACER, изложени в Насоките за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, за оповестяване на вътрешна информация, „Булгартрансгаз“ публикува  информация, свързана с планирана или непланирана недостъпност на капацитет или съоръжения за съхранение или пренос на природен газ, собственост на Дружеството, както и на друга съществена информация, която не е била направена публично достояние, отнасяща се пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро, доколкото тази информация вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро.

Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

„Булгартрансгаз“ ЕАД публикува UMM съобщения на Платформата за Прозрачност на ENTSOG. Допълнително, информацията се публикува и в настоящата рубрика на интернет страницата на Дружеството.

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С REMIT И ПУБЛИКУВАНЕТО НА UMM СЪОБЩЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни
НАСОКИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ (ACER) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (EС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Английска версия)

Към UMM съобщенията на "Булгартрансгаз" ЕАД