Централно управление БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
София 1336,
п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2
бул. ”Панчо Владигеров” № 66
централа: (02) 939 63 00
факс: (02) 925 00 63
info@bulgartransgaz.bg

Забележка: Сигнали и информация за възникнали аварийни събития в газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз" ЕАД се приемат на телефоните на дежурните диспечери в Централно управление и в Поделенията на дружеството.