Платформата за търговско диспечиране (CDP - Commercial Dispatching Platform) позволява на ползвателите на газопреносната мрежа да извършват:

  • Подаване на заявки и коригиращи заявки;
  • Подаване на информация, необходима за разпределение на количествата по чл. 21, ал. 4; чл. 22, ал. 2 т. 1 и т. 2 от Правила за търговия с природен газ;
  • Услуги свързани с Виртуална търговска точка (BTT);

както и да получават:

  • Данни за закупен капацитет;
  • Оперативни данни за преминали количества;
  • Информация за разпределение на количества на пунктове за предаване/приемане;
  • Информация за балансов статус;
  • Месечни отчети за предоставени услуги.

 

За достъп до Платформата мрежовите ползватели трябва да използват валиден сертификат издаден от „Булгартрансгаз“ ЕАД. За получаване на сертификат за достъп се изисква попълване на регистрационна форма за CDP.

 

Във връзка с изискванията на член 9(4) от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT), участниците на пазара, посочени в параграф 9(1) от Регламент (ЕС) №1227/2011, следва да бъдат регистрирани в националния регулаторен орган/Централния европейски регистър на пазарните участници (ACER CEREMP), преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011. Във връзка с изискванията на член 10(2) от Регламент (ЕС) №1348/2014 и ACER Decision 01-2012, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

Задължително е EIC кодът, използван за регистрацията на пазарния участник в Европейския регистър, да съответства на EIC кода, въведен в регистрационната форма за достъп до Платформата за търговско диспечиране CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД.