В изпълнение на изискванията на чл. 81к, ал.1 от Закона за енергетиката(ЗЕ) “Булгартрансгаз” ЕАД разработи Програма за съответствие за недопускане на дискриминационно поведение от страна на независимия оператор на преносната мрежа и конкретни задължения на служителите за постигането на тази цел (Програмата).

Целта на Програмата за съответствие е гарантиране на независимостта на газопреносния оператор, част от вертикално интегрирано предприятие, недопускане на дискриминационно поведение от страна на независимия оператор на преносната мрежа с оглед гарантиране на равноправно третиране на всички субекти, участващи на пазара на природен газ, които ползват или биха могли да ползват услугите на оператора на преносната мрежа и/или съоръженията за съхранение на природен газ, както и конкретните задължения на служителите, работещи в дружеството за постигането на тази цел.

В програмата се въвеждат конкретни задължения за недопускане на дискриминационно поведение спрямо участниците на пазара на природен газ и се регламентира достъпа до и начина на ползване на различните типове информация, които стават известни на служителите на Дружеството при изпълнение на служебните им задължения.

Програмата за съответствие е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение № С – 4 от 22.06.2015г.