Настоящата секция предоставя отговори на често задавани въпроси относно REMIT, получени в "Булгартрансгаз" ЕАД и се публикува само за информация. Отговорите не представляват и не могат да се считат като правен, технически или професионален съвет.

При никакви обстоятелства „Булгартрансгаз“ ЕАД не носи каквато и да е отговорност за вреди от какъвто и да било характер, включително, но не само, преки, непреки, общи, специфични, косвени или последващи вреди, произтичащи от използването на информацията, публикувана на тази интернет страница.

REMIT (Regulation on energy market integrity and transparency) е абревиатура на наименованието на Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Целта на REMIT е осигуряване на хармонизирана рамка за гарантиране на прозрачност и интегритет на пазара за търговия на едро с енергия - жизненоважни елементи за добре функциониращите енергийни пазари и стимулиране на доверието на пазарните участници и крайните потребители. REMIT се прилага по отношение на търговията на едро с енергийни продукти като въвежда секторна регулаторна рамка за мониторинг на енергийните пазари на едро в Съюза чрез правила, които забраняват практики на злоупотреба и пазарни манипулации.

Регламентът предвижда:

 • Член 9 - Създаване на Европейски регистър за участниците на пазара, въз основа на национални регистри – чрез въвеждане на изискване за регистриране при съответния националния регулаторен орган на участниците на пазара, извършващи сделки, за които има изискване да бъдат докладвани на Агенцията;
 • Член 8 - Събиране от страна на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (Агенцията/ACER) на данни за оценяване и наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия;
 • Член 7 - Наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия от страна на Агенцията при тясно сътрудничество с националните регулаторни органи с цел откриване и предотвратяване на търговия, основана на вътрешна информация и манипулиране на пазара;
 • Член 4 - Оповестяване на вътрешна информация от страна на пазарните участници във връзка с енергийните продукти на едро;
 • Член 3 и 5 - Забрана за търгуване с вътрешна информация и манипулиране на пазара.

Регламент (ЕС) №1348/2014 специфицира данните за енергийните продукти на едро и основните данни, които подлежат на докладване, и установява каналите за докладване на данните, включително графиците и периодичността на докладване.

Член 9, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1227/2011 изисква участниците на пазара, които извършват сделки, за които има изискване да бъдат докладвани на Агенцията в съответствие с член 8, параграф 1, да бъдат регистрирани при националния регулаторен орган в държавата-членка, в която са установени или пребивават постоянно, или ако не са установени или не пребивават постоянно в Съюза, в държавата-членка, в която извършват дейност.

Договорите, свързани с пренос на природен газ в рамките на Съюза, попадат в дефиницията на енергийни продукти на едро, за които се прилага изискването за докладване в съответствие с член 8, параграф 1 Регламент (ЕС) № 1227/2011.

Член 9, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 1227/2011 задължава участниците на пазара, посочени в член 9, параграф 1, да подадат формуляр за регистрация в националния регулаторен орган, преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията в съответствие с член 8, параграф 1.

За повече информация относно изискванията за регистрация като пазарен участник и достъп до портала за регистрация, използван от българския национален регулаторен орган, моля посетете Интернет страниците на ACER CEREMP и КЕВР.

Въз основа на информацията предоставена от националните регулаторни органи, ACER създава Европейски регистър за участниците на пазара.

В съответствие с изискванията на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, ACER определя формат за регистриране на пазарните участници, публикуван на 26 Юни 2012 г. чрез ACER Decision 01-2012.  

Форматът изисква задължително предоставяне на информация за поле 113 „EIC код на пазарния участник“, при наличие на такъв идентификатор.

EIC кодът на пазарния участник е задължителен елемент в електронния обмен на данни, базиран на edig@s стандарт, между мрежовите ползватели и операторите на газопреносни системи.

Електронните формати за докладване на данни от газопреносните оператори във връзка с член 8, параграф 1 са базирани на edig@s стандарт и позволяват идентификация на участниците в съответните транзакции единствено чрез EIC кодове.

В тази връзка и на основание член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) №1348/2014, регистрацията на участниците на пазара в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 трябва да бъде съпроводена от EIC, който следва да бъде използван за целите на докладването по REMIT.

Същият  EIC код трябва да бъде използван в транзакциите и електронния обмен между съответния мрежов ползвател и „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Задължително е EIC кодът, използван за регистрацията на пазарния участник в Европейския регистър, да съответства на EIC кода, въведен в регистрационните форми за достъп до платформата за резервиране на капацитет RBP и платформата за търговско диспечиране CDP на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

На 1 март 2021 г. ACER въведе валидационни правила за проверка на докладваните данни за пренос на природен газ и електрическа енергия. Новите правила проверяват дали в докладваните данни за транзакции за разпределение на капацитет EIC кодът, използван за идентификация на мрежови ползвател, участващ в сделката, съвпада с EIC кода, предоставен от пазарния участник при регистрирането си в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 в Европейския регистър на пазарните участници. 

След активиране на правилата, всички докладвани записи/файлове, съдържащи EIC кодове за идентификация на пазарни участници, които не присъстват ACER CEREMP, ще бъдат отхвърляни от Информационната система на ACER за събиране на REMIT данни (ARIS).

Задължително е мрежовите ползватели на „Булгартрансгаз“ да бъдат регистрирани в съответствие с изискванията на член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 като регистрацията им в Европейски регистър за участниците на пазара трябва да бъде съпроводена от EIC код, който да бъде използван в транзакциите и електронния обмен между съответния мрежов ползвател и „Булгартрансгаз“ ЕАД.

За предоставяне достъп до информационната система CDP и търговете за разпределение на капацитет в точките на „Булгартрансгаз“ на RBP, „Булгартрансгаз“ извършва проверка, сравнение и верификация на регистрационните данни, предоставени от съответния мрежов ползвател спрямо съдържанието на съответните параметри в публичните регистри на ACER CEREMP, ENTSO-E CIO EIC database, EC VIES VAT validation tool, както следва:

Проверки за:

 • Наличие на ACER Code – регистрация в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;
 • Наличие на EIC код в профила на пазарния участник, публикуван в ACER CEREMP;
 • Съответствие на ACER Code-а, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система с ACER Code-а на компанията, публикуван в ACER CEREMP;
 • Съответствие на EIC кода, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система с EIC кода на компанията, публикуван в ACER CEREMP;
 • Съответствие на EIC кода, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система с EIC кода на компанията, публикуван в ENTSO-E CIO EIC database;
 • Съответствие на номера по ДДС, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система с номера по ДДС на компанията предоставен в договора за достъп и пренос;
 • Съответствие на номера по ДДС, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система с номера по ДДС на компанията, публикуван в ENTSO-E CIO EIC database срещу името и EIC кода на компанията;
 • Съответствие на номера по ДДС, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система с номера по ДДС на компанията, публикуван в EC VIES VAT validation tool срещу името на компанията.

Каналите за докладване на сделки са определени в член 6 на Регламент (ЕС) № 1348/2014.

Докладването на данни към Агенцията може да се осъществява директно/самостоятелно от участника на пазара, ако същия е регистриран от ACER като система за докладване на сделки (RRM) или от трета страна, действаща от негово име.

Когато участник на пазара използва трета страна като система за докладване на сделки (third-party RRM), същата трябва да бъде посочена като Delegated party (докладваща REMIT данни от името на пазарния участник) в профила на мрежовия ползвател в ACER CEREMP.

Пълен списък на системите за докладване регистрирани от ACER бихте могли да откриете на REMIT портала на ACER.

Данни за договорите за пренос, сключени чрез първично разпределение на капацитет и съответните основни данни, се отчитат само от оператора на преносна система или от упълномощена от името на оператора докладваща оганизация..

„Булгартрансгаз“ ЕАД е регистриран като участник на пазара (ACER code: A0001038B.BG ) в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1227/2011 и като Registered Reporting Mechanism (RRM) тип TSO. В качеството си на RRM тип „TSO”, “Булгартрансгаз“ има право да докладва към ACER единствено собствени данни. Дружеството не е оторизирано да предлага услуги по докладване от името на трети страни, както и да докладва данни, различни от посочените по време на процеса на регистрация и указани в списъка "List of RRMs with data types" публикуван на REMIT портала на ACER.

„Булгартрансгаз“ докладва към Агенцията следните типове данни:

 • Директно като RRM - данните изисквани от член 9 (2) от Регламент (ЕС) № 1348/2014 за номинирани, реноминирани и разпределени количества по клиенти;
 • Директно като RRM - данните изисквани от член 3(1)(а) от Регламент (ЕС) № 1348/2014 по отношение на договорите за доставка на природен газ за нуждите на „Булагртрансгаз“ ЕАД, сключени извън организиран пазар;
 • Посредством Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) - данните изисквани от член 3(1)(б)(i) от Регламент (ЕС) № 1348/2014 по отношение на договорите за пренос на природен газ, сключени в резултат на първично явно разпределяне на капацитет на RBP;
 • Директно като RRM - данните изисквани от член 3(1)(б)(i) от Регламент (ЕС) № 1348/2014 по отношение на договори, свързани с пренос на природен газ, сключени преди 7 Април 2016 г., но оставащи в сила към и/или след 7 април 2016 г., както и по отношение на договори за пренос на природен газ, сключени извън RBP (нестандартни договори за пренос);
 • Посредством ENTSOG - данните публикувани от „Булгартрансгаз“ върху Платформата за Прозрачност на ENTSOG (ENTSOG TP) - специфицирани в точка 3.3, параграфи 1 и 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009. ENTSOG докладва данни към ACER съгласно изискванията на член 9 (1) от Регламент (ЕС) № 1348/2014;
 • Посредством GIE - данните публикувани от „Булгартрансгаз“ върху „Платформата на GSE за обобщени данни за съоръженията за съхранение на природен газ“ (AGSI+). GIE докладва данни към ACER посредством платформата AGSI+ съгласно изискванията на член 9 (7) от Регламент (ЕС) № 1348/2014.

Във връзка с изискванията на член 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 за публично, ефективно и навременно разкриване на вътрешна информация, „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува изискуемата от Регламент (ЕО) № 715/2009 и мрежовите кодекси информация върху Интернет страницата си и платформите за прозрачност на ENTSOG (ENTSOG TP) и GIE (AGSI+).

Информация, която не е направена публично достояние и която би повлияла съществено на цените на енергийните продукти на едро, свързана с капацитета, използването и експлоатацията на съоръжения за съхранение или пренос на природен газ, които Дружеството притежава или контролира, или за които носи отговорност, включително информация относно планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения, се публикуват под формата на „Важни съобщения за пазара“/Urgent market messages (UMM) в съответствие с актуалните изисквания на ACER за формат и съдържание на съобщенията за оповестяване на вътрешна информация. Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

„Булгартрансгаз“ ЕАД публикува UMM съобщения на Платформата за Прозрачност на ENTSOG и на платформата за оповестяване на вътрешна информация на "Газов Хъб Балкан" ЕАД - BGH IIP. Допълнително, при възможност, информацията се публикува и в рубриката UMM Съобщения на интернет страницата на Дружеството.

EIC е абревиатура на Energy Identification Coding scheme – електронен формат за кодиране на енергийни идентификатори. Схемата е стандартизирана и управлявана от ENTSO-E с цел улесняване на трансграничната търговия, за ефективно и надеждно идентифициране на различни обекти, елементи и участници на енергийния пазар и неговите дейности. EIC схемата предоставя уникални идентификатори на обекти от електроенергийната или газовата инфраструктура, балансови зони, добивни съоръжения, съоръжения за съхранение на природен газ, съоръжения за втечнен природен газ, входно/изходни точки от газопреносните и електропреносите мрежи, участници на пазара и др. EIC кодовете се използват в обмена на електронни съобщения на пазарите на електроенергия и природен газ.

EIC кодът може да бъде с местно значение или с международно значение.

Идентификаторите, използвани за целите на REMIT и изпълнение на изискванията за Прозрачност трябва да бъдат с международно значение.

Юридическо лице, притежаващо EIC код с международно значение, може да използва кода на всеки пазар на електроенергия и природен газ в Европа. Наличието на EIC код не предоставя достъп до даден пазар. За участие в даден пазар е необходимо да бъдат изпълнени изискванията и правилата на съответните регулаторните органи.

EIC кодове се издават и администрират от Централното бюро за издаване на кодове (CIO) и/или Местни бюра за издаване на EIC кодове (LIOs).

ENTSO-E изпълнява функцията на Централно бюро за издаване на EIC кодове CIO. Централното бюро оторизира и координира дейността на местните издателски бюра, и публикува всички кодове с международно значение.

„Булгартрансгаз" ЕАД е регистриран като Местно бюро за издаване на EIC кодове под LIO №58.

Повече информация относно EIC кодовете бихте могли да откриете в Указанията за използване на EIC схемата за кодиране и на EIC страницата ENTSO-E.

Информация относно дейността на Местното бюро и идентификаторите издадени от „Булгартрансгаз“ е достъпна в раздел EIC кодове на интернет страницата на Дружеството.

Електронните формати за докладване на REMIT данни са дефинирани от ACER в съответствие с изискванията на член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1348/2014.

В електронните формати за докладване на договори за доставка (REMITTable 1, REMITTable 2), EIC кодовете са единствено допустимите идентификатори за посочване на „Място или зона на доставка“ (Delivery point or zone). REMITTable 1, REMITTable 2 позволяват участниците в докладваната сделка и системата за докладване да бъдат идентифицирани с EIC, ACER code, MIC, LEI или GLN код.

Електронните формати за докладване на основни данни и договори за пренос на природен газ (Nomination monitoring, Contract Market Monitoring и Gas Capacity Allocations schema) са базирани на edig@s стандарт и в тях EIC кодовете са единствено допустимите идентификатори на обектите и участниците в докладваната транзакция: мрежови ползватели, газопреносни оператори, докладващата организация, точката на свързване и др.

Докладването на договорите за доставка на природен газ, попадащи в обхвата на енергийни продукти на едро, които подлежат на докладване, е задължение на пазарните участници.

В съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1348/2014, сделките с енергийни продукти на едро, които се изпълняват на организирани пазари, включително съгласувани и несъгласувани нареждания, трябва да бъдат докладвани на Агенцията чрез съответния организиран пазар или чрез системи за съпоставяне на сделки или системи за докладване на сделки.

В отговор на въпрос III.2.25 от документа Questions & Answers on REMIT, ACER уточнява, че пазарните участници не могат да докладват самостоятелно данни за договори с енергийни продукти на едро, сключени на организиран пазар независимо дали съответния участник е регистриран като система за докладване на сделки (RRM).

В съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1348/2014, участниците на пазара или трети страни, действащи от тяхно име (RRM), докладват данни за договорите, посочени в член 3, параграф 1, буква а) – договори за доставка на природен газ, сключени извън организиран пазар, попадащи в обхвата на енергийни продукти на едро, които подлежат на докладване.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1348/2014, участниците на пазара или трети страни, действащи от тяхно име (RRM), докладват подробни данни за договорите, посочени в член 3, параграф 1, буква б) подточкa:

ii) договори, свързани с пренос на електроенергия или природен газ в рамките на Съюза между две или повече места или тръжни зони, сключени между участници на пазара на вторични пазари, посочващи физически или финансови права или задължения за използване на капацитет, включително препродажба и прехвърляне на такива договори.

В случай че мрежови ползватели на „Булгартрансгаз“ сключат договор за пренос на природен газ на вторичен пазар чрез Регионалната Платформа за резервиране на капацитет (RBP) и/или имат споразумение за докладване по REMIT с Платформа за резервиране на капацитет (RBP), докладването на сделката би могло да бъде осъществено от RBP от името на съответния пазарен участник/участници. За целта, FGSZ/RBP (A00009913.HU) трябва да бъде посочен като Delegated party (докладващ REMIT данни от името на пазарния участник) в профила на мрежовия ползвател в ACER CEREMP.

В случай че мрежови ползватели на „Булгартрансгаз“ сключат договор за пренос на природен газ на вторичен пазар извън RBP и/или нямат споразумение за докладване по REMIT с RBP, докладването на сделката би могло да бъде осъществено самостоятелно от пазарните участници, в случай че същите са регистрирани като RRM (система за докладване на сделки) или от трета страна (third-party RRM) от името на съответния пазарен участник.

Когато участник на пазара използва трета страна като система за докладване на сделки (third-party RRM), същата трябва да бъде посочена като Delegated party (докладваща REMIT данни от името на пазарния участник) в профила на мрежовия ползвател в ACER CEREMP. „Булгартрансгаз“ не е оторизирано да предлага услуги по докладване от името на трети страни и не предлага услуги по докладване на сделки за пренос на природен газ, сключени на вторичен пазар.

Форматът за докладване на договори за доставка (REMITTable 1 и 2) изисква посочване на „Място или зона на доставка“ (Delivery point or zone). През 2018 г. ACER въведе валидационни правила за проверка на съдържанието на съответния атрибут в докладваните електронни документи. Проверката на елемента Delivery point or zone се осъществява спрямо ограничен списък от EIC кодове на точки и зони за доставка (List of accepted EICs for REMITTable 1 and 2), установен от ACER и публикуван на REMIT портала на Агенцията – TRUM, Annex VI.

Доклади, съдържащи в атрибута Delivery point or zone - EIC кодове, които не са включени в списъка на ACER: List of accepted EICs for REMITTable 1 and 2, се отхвърлят от информационната система на Агенцията (ARIS). 

Според насоките на ACER, разписани в TRUM, Annex VI, когато мястото на доставка на природен газ не е точка на взаимно-свързване между оператори на газопреносни системи, LNG терминал или хранилище на природен газ, като Delivery point or zone трябва да бъде посочена балансовата зона на точката на доставка.

В този смисъл, ако договор за доставка на природен газ е с място на доставка витруална търговска точка или вътрешна изходна точка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ (напр. АGRS Kardam - 58ZC001P01KARD-3) или вътрешна входна точка на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ (напр. GMS Galata - 21Z000000000375C), в полето Delivery point or zone на съответния файл за докладване трябва да бъде посочен EIC кода на балансовата зона, към която принадлежи съответната вътрешна входно/изходна точка.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 Октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия;
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 Декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни;
Допълнителна информация относно изискванията и насоките на ACER за прилагане на регламента е достъпна на REMIT портала и REMIT Knowledge Base на Агенцията.

По въпроси свързани с регистрацията във връзка с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, Централния европейски регистър на участниците на пазара или във връзка с технически проблем с ACER CEREMP, ACER препоръчва на пазарните участници да се обръщат към съответния национален регулаторен орган.