На 28.11.2023 г. Европейската комисия публикува Първия списък с проекти от общ интерес (ПОИ) и проекти от взаимен интерес (ПВИ), който е в сила от 29.04.2024 г. Проектите, включени в него ще помогнат за постигането на енергийните и климатични цели на Европейския зелен пакт. Списъкът заменя предходния Пети списък с ПОИ, като фокусът е върху енергийната инфраструктура, необходима за постигане на неутрална по отношение на климата енергийна система.

Списъкът включва общо 166 ключови за Европа енергийни проекта. За първи път в него се включват 65 проекта за водород и електролизьори, които ще имат съществена роля за интегрирането на водород в европейската енергийна система и за декарбонизацията на индустрията на ЕС.

Проектите от списъка имат възможност да се възползват от ускорени процедури за издаване на разрешения и от финансиране по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility - CEF).

В Първия ПОИ/ПВИ списък е включен проектът на „Булгартрансгаз “ ЕАД :

ПОИ 10.3.2 Вътрешна инфраструктура за водород в България в посока към границата с Гърция

Проектът предвижда изграждане на нова водородопреносна инфраструктура на територията на България и има за цел да осигури условия за двупосочен пренос на водород между България и Гърция. Реализирането му ще позволи и по-нататъшно разширение на водородопреносната мрежа, както в страната, така и до точките на трансгранично междусистемно свързване с Румъния и други съседни държави.

ПОИ 10.3.2 е част от водороден клъстер № 10.3 Междусистемен газопровод за водород между Гърция и България, който включва и сходен проект на гръцка територия.

„Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA работят координирано за реализирането на двата проекта, които попадат в приоритетния коридор за ЕС Междусистемни връзки за водород в Централна, Източна и Югоизточна Европа („HI East“ — „МСВВ Изток“).

Включването на проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД в новия списък с ПОИ/ПВИ проекти потвърждава стратегическото място на България за изграждането на новата трансгранична енергийна инфраструктура за постигането на амбициозните цели на ЕС по отношение на енергетиката и климата до 2030 г.

От проектите, включени в предишния Пети списък на проекти от общ интерес (ПОИ), през 2022 – 2023 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД финализира и въведе в експлоатация както комплексната инфраструктура на проект ПОИ 6.8.2 Рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система, така и интерконекторът ПОИ 6.8.3 Газопроводна междусистемна връзка България — Сърбия (IBS).

Продължава реализацията на ПОИ 6.20.2 Разширение на подземното газохранилище Чирен (BG), за който от Механизма за свързване на Европа (CEF) беше отпуснато финансиране за реализацията на строителни дейности по разширението в размер на близо 78 млн. евро.

Коментари, въпроси и препоръки относно проектите от общ интерес може да изпратите на официалния електронен адрес на Дружеството: info@bulgartransgaz.bg, като попълните приложения Формуляр за коментари