В изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката и Директива 2009/73 (ЕО), от март 2013 г. "Булгартрансгаз" ЕАД се ръководи от двустепенна организационно – управленска структура:

Надзорен съвет, който се състои от председател и двама членове и Управителен съвет, който се състои също от председател и двама членове.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Кирил Георгиев Георгиев - Председател на НС
Владимир Вълчев Митрушев - Зам.-председател на НС
Венцислав Цветков Цветанов - Член на НС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Таня Трендафилова Захариева – Председател на УС
Делян Валентинов Димитров - Член на УС
Владимир Асенов Малинов - Изпълнителен директор и член на УС

 

Декларации по ЗПКОНПИ