На 11.06.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ще се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ и референтен номер 190-038.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), на заседанието ще бъдат отворени постъпилите оферти и ще бъде оповестено тяхното съдържание.

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, които следва да представят съответните документи, посочени в т. 27 от "Указания за подготовка на оферта" от Документацията за участие.