„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Компресорна станция „Кардам“ - реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление“. Откритата процедура се провежда във връзка я решението на Народното събрание от 14-ти март 2024 година за реализация на инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ чрез увеличение на капацитетите за пренос в посока от Гърция към България и от България към Румъния ще гарантира възможността за пренос на допълнителни количества природен газ от надеждни източници. Повишаването на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам включва изграждане на лупинг от Рупча до Ветрино, представляващ газопровод с високо налягане и приблизителна дължина 61 км, както и изпълнение на дейности за реверсиране на компресорна станция Кардам и увеличаване на капацитета на системата й за управление. Модернизираната инфраструктура ще осигури добавен капацитет от България към Румъния в размер на 137.2 GWh/d, като общият технически капацитет ще достигне 295 GWh/d.

Обявената обществена поръчка за „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Компресорна станция „Кардам“ - реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление“ е с прогнозна стойност 15 000 000,00 (петнадесет милиона) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта по всяка една позиция ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши в съответствие с решенията по т. 2 и т. 3 от приетото на 14-ти март 2024 година от Народното събрание на Република България, Решение за предприемане на действия във връзка инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

 

Документацията за участие e публикувана в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/372284

С цел разширяване кръга на потенциалните участници, документацията е публикувана и на английски език на посочения линк. Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 07.05.2024 г.