Българският газопреносен оператор обяви открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“. Обществената поръчка е в три обособени позиции с обща прогнозна стойност в размер на 586 669 410,00 (петстотин осемдесет и шест милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин и десет) лева без ДДС. Проектите за повишаване на капацитета от Гърция към България и от България към Румъния са ключова част от Вертикалния газов коридор и от изпълнението на заложените цели за диверсификация и подобряване сигурността на доставките. Реализацията на проектите ще осигури техническа възможност газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД да осъществи пренос на нарастващи количества природен газ от разнообразни надеждни източници в посока от юг на север.

Първата обособена позиция е за обект „Лупинг от Кулата до Кресна“, който ще се реализира на три етапа, изпълнявани едновременно: линейна част, станция за очистване на газопровода „Кулата“ и станция за очистване на газопровода „Кресна”. Проектът включва изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър DN 700 и дължина около 48 км, както и съпътстващите го технологични съоръжения. Прогнозната стойност на тази позиция е в размер на 132 269 410,00 (сто тридесет и два милиона двеста шестдесет и девет хиляди четиристотин и десет) лева без ДДС.

Втората позиция е с предмет - „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“, който ще бъде реализиран на три етапа, изпълнявани едновременно: линейна част, станция за очистване на газопровода „Пиперево 2” и АГРС „Радомир“. Проектът включва изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър DN 500 и дължина около 53 км, АГРС „Радомир“ и газопроводно отклонение към него, както и съпътстващите го технологични съоръжения. Прогнозната стойност е в размер на 100 579 950,00 (сто милиона петстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС.

Третата позиция е за „Лупинг от Рупча до Ветрино“ на два етапа, изпълнявани едновременно: линейна част и станция за очистване на газопровода „Ветрино”. Проектът включва изграждане на газопровод с високо налягане с диаметър DN 1200 и дължина около 61 км и съпътстващите го технологични съоръжения. Прогнозната стойност не в размер на 353 820 050,00 (триста петдесет и три милиона осемстотин и двадесет хиляди и петдесет) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта по всяка една позиция ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши в съответствие с решенията по т. 2 и т. 3 от приетото на 14-ти март 2024 година от Народното събрание на Република България, Решение за предприемане на действия във връзка инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Документацията за участие e публикувана в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/356680 .

С цел разширяване кръга на потенциалните участници, документацията е публикувана и на английски език на посочения линк. Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 29.04.2024 г.