„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори офертите по първата обществена поръчка за проектиране, доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на Вертикалния газов коридор

На 30.04.2024 г. бяха декриптирани получените чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ оферти по обявената открита процедура за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“. Обществената поръчка се провежда в изпълнение на решение на Народното събрание от 14-ти март 2024 г. във връзка с инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Обществената поръчка е в три обособени позиции с обща прогнозна стойност в размер на 586 669 410,00 (петстотин осемдесет и шест милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин и десет) лw. без ДДС и се провежда при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

За обект „Лупинг от Кулата до Кресна“, предмет на обособена позиция № 1, са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

 1. ДЗЗД „ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ – ГБС 1“, с участници в обединението:
 • ХИЛ Интернешънал Н.В., САЩ;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, България;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, България;
 • „ГБС Енерджи Сълюшънс” ЕАД, България;
 • ГБС Текнолоджис Инк., САЩ.
 1. ДЗЗД „ГАЗ МОНТАЖ 2024“, с участници в обединението:
 • "РОМХОС ГВЯЗДОВЦЕ" ООД, Полша;
 • КЛИМАТРОНИК ЕООД, България;
 • Булстрой - монтажи ЕООД, България;
 1. ДЗЗД „НЕГРУ ВОДА КАРДАМ 2024“, с участници в обединението:
 • “ДИВИКОМ“ ИНК., САЩ;
 • “ХАБАУ” С.Р.Л., Румъния;
 • СА.И.Е. ЕООД, България.

Прогнозната стойност на обособена позиция № 1 е в размер на 132 269 410,00 (сто тридесет и два милиона двеста шестдесет и девет хиляди четиристотин и десет) лв. без ДДС.

За обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“, предмет на обособена позиция № 2, са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

 1. ДЗЗД „ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ – ГБС 2“, с участници в обединението:
 • ХИЛ Интернешънал Н.В., САЩ;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, България;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, България;
 • „ГБС Енерджи Сълюшънс” ЕАД, България;
 • ГБС Текнолоджис Инк., САЩ.
 1. ДЗЗД „ГАЗ МОНТАЖ 2024“, с участници в обединението:
 • "РОМХОС ГВЯЗДОВЦЕ" ООД, Полша;
 • КЛИМАТРОНИК ЕООД, България;
 • Булстрой - монтажи ЕООД, България;
 1. ДЗЗД „НЕГРУ ВОДА КАРДАМ 2024“, с участници в обединението:
 • “ДИВИКОМ“ ИНК., САЩ;
 • “ХАБАУ” С.Р.Л., Румъния;
 • СА.И.Е. ЕООД, България.

Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е в размер на 100 579 950,00 (сто милиона петстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС.

За обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“, предмет на обособена позиция № 3, са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

 1. ДЗЗД „ХИЛ ИНТЕРНЕШЪНАЛ – ГБС 3“, с участници в обединението:
 • ХИЛ Интернешънал Н.В., САЩ;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, България;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, България;
 • „ГБС Енерджи Сълюшънс” ЕАД, България;
 • ГБС Текнолоджис Инк., САЩ.
 1. ДЗЗД „ГАЗ МОНТАЖ 2024“, с участници в обединението:
 • "РОМХОС ГВЯЗДОВЦЕ" ООД, Полша;
 • КЛИМАТРОНИК ЕООД, България;
 • Булстрой - монтажи ЕООД, България;
 1. ДЗЗД „НЕГРУ ВОДА КАРДАМ 2024“, с участници в обединението:
 • “ДИВИКОМ“ ИНК., САЩ;
 • “ХАБАУ” С.Р.Л., Румъния;
 • СА.И.Е. ЕООД, България.

Прогнозната стойност на обособена позиция № 3 е в размер на 353 820 050,00 (триста петдесет и три милиона осемстотин и двадесет хиляди и петдесет) лв. без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта по всяка една позиция ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/356680.

С оглед приоритетността на проектите, назначената от Възложителя комисия ще извърши преглед за съответствието на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в откритата процедура в най-кратки срокове.