Днес, 20.09.2022 г., бяха декриптирани получени чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) оферти по три открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“.

За първата обществена поръчка за „Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“ са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

 1. ДЗЗД „ТЕХ ЕНЕРДЖИ ЕКСПАНЖЪН“, с участници в обединението:
 • „ТЕХМАДЕКС“ С.А. (TECHMADEX S.A.);
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД;
 • „ПРОТРЕЙСИНГ“ ЕООД.
 1. ДЗЗД „ЧИРЕН ХАД 2022“, с участници в обединението:
 • „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД;
 • „СИЛВЪР УЕЙ“ ЕООД;
 • „ХАБАУ“ С.Р.Л.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 000,00 (триста милиона) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с работата на газотурбинните двигатели, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и ценови параметри.

Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/219528.

 

За втората обществена поръчка за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ са получени три оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

 1. ДЗЗД „ЧИРЕН ДРИЛИНГ 2022“, с участници в обединението:
 • „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД;
 • „АЙЕНЕЙ БИЛД“ ЕООД.
 1. ДЗЗД „ЕКЗАЛО ДРИЛИНГ ЧИРЕН“, с участници в обединението:
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД;
 • „ГАЗ ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД.

 

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/219854. 

За третата обществена поръчка „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ са получени шест оферти, като участниците, декриптирали офертите си чрез ЦАИС ЕОП, са както следва:

 1. ДЗЗД „СТРОЙГАЗСИСТЕМ“, с участници в обединението:
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД;
 • „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД;
 • „ПРОТРЕЙСИНГ“ ЕООД.
 1. ДЗЗД „ЧИРЕН НОВА ПАЙПЛАЙН“, с участници в обединението:
 • „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД;
 • „ДИЕМА СТРОЙ“ ЕООД;
 • „Хабау“ С.Р.Л.
 1. „КЕНПАЙП ИНДЪСТРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.
 2. ДЗЗД „ИНФРА ЕКСПЕРТ-ВЕМАК“, с участници в обединението:
 • ДЗЗД „ИНФРА ЕКСПЕРТ-ВЕМАК“;
 • „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД;
 • КОНСОРЦИУМ „ВЕМАК“ ДЗЗД.
 1. ДЗЗД „ЧИРЕН ПАУЪР ЛАЙН“

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 83 915 000,00 (осемдесет и три милиона деветстотин и петнадесет хиляди) лева без ДДС.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани със срок за изпълнение, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Повече информация относно участниците в процедурата и декриптираните оферти е достъпна в публичната преписка на поръчката в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/228441.

Назначените от Възложителя комисии ще извършат преглед за съответствието на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в съответната процедура.