„Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно със съседните оператори “DESFA” S.A. и “Transgaz” S.A., публикува за публична консултация съвместни проектни предложения за повишаване на капацитетите на точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода 1/Кардам.

Съвместният проект между „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. за повишаване на капацитета на IP Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България се разглежда в два варианта. Първият ще осигури добавен капацитет в размер на 35,4 GWh/d, като индикативната стойност за реализацията на инвестицията, включваща проектиране, доставки и строителство е около 108.7 млн. евро. При втория разглеждан вариант ще се осигури добавен капацитет в размер на 104,4 GWh/d, като индикативната стойност, включваща проектиране, доставки и строителство, е около 293.4 млн. евро. Съвместният проект с Transgaz S.A. за повишаване на капацитета в IP Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния ще осигури добавен капацитет в размер на 137,2 GWh/d. Индикативната стойност за реализацията на тази инвестиция, включваща проектиране, доставки и строителство е около 198,93 млн. евро. В посочените индикативни стойности не се включват бъдещите разходи за съпътстващи дейности, необходими за реализация на проектите.

“Тези проектни предложения потвърждават ангажираността на Булгартрансгаз и останалите газопреносни оператори, участващи в инициативата за Вертикалния коридор, за осигуряване на всички необходими условия за пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север. С реализацията на инициативата ще се подобрят диверсификацията и сигурността на газовите доставки, както и ще се засили конкуренцията на пазара на природен газ в региона“, коментира изпълнителният директор на българския газопреносен оператор Владимир Малинов. “Едновременното публикуване на документацията на тези стратегически проекти от операторите по трасето на Вертикалния коридор цели да предостави прозрачност и сигурност за пазарните участници”, добави той.

Булгартрансгаз е сред инициаторите на идеята за устойчиво разширение на газопреносната инфраструктура в региона и създаване на капацитет за двупосочен пренос на газ от юг на север във връзка с нарастващото търсене на количества от нови, надеждни източници, включително източници на втечнен природен газ от САЩ, каспийския регион и други алтернативни източници от съществуващи и новоизградени терминали. 

Отчитайки заявения интерес към маршрута и с цел запазване на неговата ценова конкурентност и ускорена реализация на проектите, операторите от Вертикалния коридор разглеждат възможностите за осигуряване на финансова подкрепа от страна на държавите и ЕС.

В съответствие с изискванията на европейското законодателство публичната консултация ще продължи до края на м. февруари 2024 г.