Предвид наличния свободен капацитет за съхранение, "Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на ПГХ "Чирен", обявява допълнителна процедура за разпределение на месечни неинтегрирани капацитетни продукти за съхранение за периода юни 2022 г. – април 2023 г.

Допълнителната процедура за разпределение месечни неинтегрирани капацитетни продукти за съхранение за газова година 2022-2023 г. ще бъде проведена на RBP на 31.05.2022 г. от 11:00 до 12:00 часа.

Информация за наличните месечни неинтегрирани капацитетни продукти за съхранение в ПГХ "Чирен можете да намерите тук. Базови насоки за провеждането на процедурата на платформата RBP можете да намерите тук.

Изискванията към потенциалните клиенти, принципите и методологията за разпределение на капацитета са съгласно действащите към момента на подаване на заявленията Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен".

Право на участие в процедурата има всяко българско и чуждестранно лице със сключени и действащи Договор за достъп и пренос до газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране.

За участие в процедурата всеки потенциален участник следва да предостави финансово обезпечение, съгласно изискванията по т.4.4 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“.

Началните часове и дати за провеждане на всички последващи търгове за разпределение на свободни неитегрирани капацитетни продукти ще бъдат публикувани в календара на Платформата за разпределение на капацитет (RBP).

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: access@bulgartransgaz.bg