През месец юли 2020 година Европейската комисия стартира инициатива за създаване на Европейски алианс за чист водород. Инициативата е в унисон със заложените цели и приоритети в европейските Стратегия за използване на водород и с новата Стратегия за промишлеността. Целта на инициативата е да допринесе за изпълнението на климатичните и енергийни цели на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. чрез декарбонизация на промишлеността, транспорта и производството на електроенергия. Алиансът предвижда изграждане на канал за инвестиции за мащабно производство и подкрепа за търсенето на чист водород в ЕС.

С цел ускоряване процеса на въвеждането на чист водород в Европа, инициативата планира широко внедряване на водородни технологии до 2030 г., насърчавайки производството на нисковъглероден и зелен водород, както и неговия пренос и разпределение.

Към момента към инициативата са се присъединили 23 от 45-те европейски преносни оператора, членуващи в ENTSOG, в това число: Bayernets, Conexus Baltic Grid, DESFA, Energinet, Enagás, Еustream, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Gas Connect Austria, GAS-SYSTEM,GASCADE Gastransport, Gas Networks Ireland, NET4GAS, Nowega, REN Gasodutos, OGE, ONTRANS, Plinacro, Snam, TRANSGAZ, Teréga, Thyssengas и Elering. На 13-ти юли 2021 година Европейския алианс за чист водород потвърди присъединяването на "Булгартрансгаз" ЕАД към организацията. 

Участието на българския газопреносен оператор в инициативата ще даде възможност за сътрудничество с останалите европейски партньори в процеса по изграждане на инфраструктура, подходяща за пренос на водород и нисковъглеродни горива, както и за ускорено развитие на водородните технологии и използване на водородното гориво.