Следвайки политиките си за устойчиво развитие и повишаване качеството на предлаганите услуги, през газова година 2023/2024 „Булгартрансгаз“ ЕАД предостави възможност на ползвателите на ПГХ „Чирен“да резервират капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен“ в електронна среда, като използват Платформата за резервиране на капацитети (RBP).

Резултатите от тестовото използване на RBP показват, че пазарните участници възприеха положително разпределението на капацитет в ПГХ „Чирен“ в електронна среда. Използването на електронна платформа за разпределение на капацитет за съхранение, нагнетяване и добив улеснява участниците в процедурите и им дава възможност своевременно да следят резултатите от всеки етап и динамично да контролират своите действия.

Предвид гореизложеното, в резултат на успешното прилагане функционалностите на RBP на провежданите процедури за разпределение на капацитет в ПГХ „Чирен“, следва да се въведат и съответните изменения в Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“ и Договора за достъп и съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“, одобрени с решение на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Протокол № 503 от 19.01.2021г.

Също така, успешното използване на електронната Платформа (RBP) за разпределение на капацитета в  ПГХ „Чирен“ дава възможност за провеждане на тръжни процедури за разпределение на капацитет за съхранение, при използване като начална цена при тръжните процедури, утвърдената от КЕВР и публикувана на интернет страницата на Оператора цена за резервиране на съответния капацитетен продукт по времето на провеждане на тръжната процедура.

“Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че въвежда, считано от газова година за съхранение 2024/2025, механизъм за разпределение на капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен“, а именно - търг при използване на тръжен алгоритъм с явно наддаване и търг при използване на тръжен алгоритъм с еднаква цена.

Търговете ще се провеждат на електронната платформа – RBP, при начална цена - утвърдената от КЕВР и публикувана на интернет страницата на Оператора цена за резервиране на съответния капацитетен продукт, валидна по времето на провеждане на тръжната процедура.

В тази връзка, “Булгартрансгаз“ ЕАД внесе съответните изменения в действащите Правила за ползване на ПГХ „Чирен“ (Правилата) и Договор за достъп съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“ (Договора), които отразяват новия механизъм на разпределение на капацитет за съхранение.

Правилата и Договора са одобрени с Решение по Протокол № 787/12.03.2024 г. от заседание на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, влизат в сила от 12 Март 2024 г. и ще се прилагат в процедурите за разпределение на капацитет в ПГХ „Чирен“, считано от газова година за съхранение 2024-2025.

Правила за ползване на ПГХ „Чирен“ може да намерите тук;

Договор за достъп съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“ може да намерите тук.