Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов инспектираха дейностите по изграждане на интерконектора България-Сърбия (IBS).

По време на инспекцията на трасето на интерконектора край с. Доброславци днес те се запознаха с напредъка по строителните дейности за реализацията на проекта.

Още през януари 2023 г. на пристанище Бургас беше доставенo цялото необходимо количество от 5400 тръби с диаметър DN700, необходимо за изграждането на газопровода. Началото на специализираните строителни дейности по проекта на българска територия беше дадено на 1-ви февруари тази година. Продължава разнасянето на основните тръби по трасето, като към момента са достигнати 48 км. (76,8% от планираното). Изкопана е над 85% от предвидената траншея за оптична кабелна линия.

До момента са извършени около 2000 бр. заваръчни съединения по газопровода (над 30% от планираното), а на около 1900 от тях е осъществен и безразрушителен контрол. По трасето се осъществяват дейности по заваряване на територията на землищата на гр. Драгоман и с. Петърч, а в последните дни и край с. Храбърско и с. Мировяне.

Проектът IBS предвижда изграждане на нов газопровод, който ще свърже газопреносните системи на Република България и Република Сърбия. Трасето е с обща дължина около 170 км. от град Нови Искър в България до град Ниш в Сърбия. На българска територия инфраструктурата е с дължина около 62 км. и включва две газопроводни отклонения – до общините Сливница и Драгоман.

Изграждането на реверсивна газова междусистемна връзка България-Сърбия ще даде възможност за диверсификация на доставките на природен газ за региона, чрез осигуряване на нови източници и маршрути на доставка на природен газ. България ще получи достъп до източници на газ от Западна Европа по изцяло нов маршрут, а Сърбия до терминалите за втечнен природен газ и други алтернативни източници в региона.

Предвиденият годишен капацитет на интерконектора е 1,8 млрд. куб. метра годишно. Разглежда се възможността за изграждане на допълнителна компресорна станция на интерконектора, за да се увеличи капацитетът му до 3,2 млрд. куб. метра.

Българският участък на IBS се финансира чрез собствени средства на „Булгартрансгаз” ЕАД, привлечен финансов ресурс, както и с финансовата подкрепа на ЕС чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Механизма за Свързване на Европа.

Предвижда се газопроводът да бъде въведен в експлоатация октомври 2023 г.