Ключови стъпки в няколко направления за реализацията на интерконектора България – Сърбия бяха направени през последните дни.

На 30 септември 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) одобри отпускането на близо 5,5 млн. лева за завършване на подготвителните дейности до получаване на разрешение за строеж за българският участък на Междусистемната газова връзка между България и Сърбия (IBS). На 06.10.2020г. предстои сключването на административен договор между „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на бенефициент и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството й на Управляващ орган на програмата. Финансовата подкрепа от ОПИК е насочена за завършване на подготвителни дейности до получаване на разрешение за строеж на интерконектора: довършване на теренни археологически проучвания, извършване на изменение, съгласуване и одобрение на ПУП-ПП, изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на оценка на съответствие на техническия проект, придобиване на вещни права и учредяване на сервитут.

На 01 октомври 2020 г. представителите на държавите членки приеха предложението на Европейската комисия да се инвестира близо 1 млрд. евро за реализацията на ключови енергийни инфраструктурни проекти. Близо 28 млн. евро от тези средства ще бъдат отпуснати за строителството на българският участък на междусистемната газова връзка България и Сърбия (IBS), като проектът е единственият от газовия сектор, за който са отделени средства. Решението предвижда общо 10 проекта да бъдат финансирани с европейски средства, а едва за 4 от тях ще бъдат предоставени средства за строителство, единият от които е IBS. Предстои сключването на Споразумение за безвъзмездно финансиране между „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на бенефициент и Изпълнителна агенция Иновации и мрежи (INEA) след решение на Европейската комисия.

Същевременно, на 01 октомври 2020 г. беше подписан и договор за безвъзмездно  прехвърляне на активи по проекта на стойност близо 3,7 млн. лева от Министерство на енергетиката на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Така дружеството ще може да продължи реализацията на проекта на първо място с актуализация на проектната документация с цел получаване на разрешение за строеж и в последствие стартиране на строителните дейности.

Газовата връзка България–Сърбия (IBS) ще свърже газопреносните системи на двете страни в района на град Димитровград. На територията на Република България участъкът е с дължина около 62 км. с начало в района на град Нови Искър. Проектът предвижда изпълнението на доставки на материали, строителство и съпътстващи строителството услуги. Цялостният проект включва освен линейната част на интерконектора и технологични съоръжения – газоизмервателна станция, кранови възли и очистни съоръжения. 

Интерконекторът между България и Сърбия е проект от общ интерес за Европейския съюз, а поради регионалното му значение е признат и за един от приоритетните проекти на инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC). Реализацията му ще допринесе за интегриране на пазарите в региона, конвергенция на цените, както и за диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на природен газ за България и Сърбия. Предвижда се, че проектът ще донесе и допълнителни икономически ползи от синергията си с новата междусистемна връзка България-Гърция (IGB). Не на последно място, новата междусистемна връзка със Сърбия ще бъде поредна крачка към успешната реализация на концепцията Газов хъб „Балкан“, имаща за цел установяването на ликвиден, прозрачен и конкурентен пазар на природен газ в България и региона.

Повече информация за участъка от IBS на българска територия можете да намерите тук.