В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне  на капацитет в газопреносните системи, "Булгартрансгаз" ЕАД стартира процес за оценка на търсенето на добавен  капацитет в точките на  междусистемно свързване.  

Процесът се провежда всяка нечетна година, като първата фаза е подаване от страна на мрежовите ползватели на техните необвързващи прогнози за търсенето на капацитет.

„Булгартрансгаз“ ЕАД информира настоящите и потенциалните ползватели на газопреносната мрежа за възможността да подават своите необвързващи прогнози за търсенето на добавен  капацитет на точките на междусистемно свързване. Информацията следва да бъде подадена в рамките на осем седмици от ежегодния търг за годишен капацитет, т.е. до 30 август 2021 г.

Попълнените и подписани Формуляри с необвързващи прогнози следва да бъдат изпратени на електронната поща: info@bulgartransgaz.bg

В съответствие с изискванията на регламента Операторите на преносни системи ще публикуват своите съвместни Доклади за оценка на търсенето в срок до 16 седмици от ежегодния търг за годишен капацитет (25 октомври 2021 г.).

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне  на капацитет в газопреносните системи можете да намерите тук.

Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)