Булгартрансгаз ЕАД има инвестиционно предложение (ИП): Нова измервателна линия за „Метамодул Трейд” ЕООД на площадката на ГРС София 3 намираща се в района на квартал Обеля.
За ИП има изготвено и изпратено до компетентния орган  уведомление за инвестиционно предложение.
Писмени становища могат да се предоставят в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД – гр.София 1336, бул. „Панчо Владигров“ № 66. Уведомление за ИП