о б я в а

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

бул. „Панчо Владигеров” № 66, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: Проектиране и изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“.

 

Лица за контакт от страна на Възложителя:

 

Петя Богатинова, ръководител сектор „Екология и стандартизация“– тел. 02/ 939 62 62; e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

 

и

 

Ния Колева – експерт – координиране на инвестиционни процеси в отдел "Управление на ключови проекти за разширение и междусистемна свързаност" – тел. 02/ 939 66 77; e-mail: Niya.Koleva@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

С уведомлението може да се запознаете на следния линк.

Междусистемната газова връзка България – Сърбия на българска територия (IBS) е проект от „общ интерес” (ПОИ) съгласно Регламент (ЕС) 347/2013. Реализацията на обекта се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и Connecting Europe Facility. Повече информация за проекта и източниците на финансиране може да откриете на следния линк.