О Б Я В А

до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к.“Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: Изграждане на временно укрепване на съществуващо защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Р. Гърция през р. Струма на ПК 1203-1205 в землищата на с. Марикостиново и с. Дрангово, общ. Петрич


Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

Лица за контакт от страна на Възложителя:

инж. Пламен Янев - тел.:02/939 6546; факс:02/939 00 63;
e-mail:  Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Свобода“ № 1.