О Б Я В А

до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на станция за катодна защита (СКЗ) Вършец и на ново външно ел. захранване на СКЗ Вършец“, землищата на с. Малки Вършец и с. Градище, общ. Севлиево

Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, п.к. 5002, ул. "Никола Габровски” № 68.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. инж. Красимир Миленов – Специалист - Главен по земеустройване, 02/939 6277, факс 02/925 00 63;

e-mail:  krasimir.milenov@bulgartransgaz.bg