„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: Обособяване на пътен достъп с твърда настилка до площадката на Газопроводно отклонение високо налягане и Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Граф Игнатиево““, за поземлени имоти в землището на с. Царимир с ЕКАТТЕ 78171, общ. Съединение, обл. Пловдив.

 

Лицa за контакти от страна на Възложителя:

 

инж. Борислав Чаушев, еколог, тел. 02/ 939 65 43; e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

инж. Владислав Петров, експерт „Проектиране и инвестиционна дейност“, тел.: 02/9396351;   

e-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg   

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, 4018, бул. “Марица” №122.

С уведомлението може да се запознаете на следния линк.

13.09.2023г.