О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: Укрепване на десния бряг на р. Струма при ПК 1059+30 в землищата на с. Лебница и с. Дамяница, общ. Сандански и с. Рибник, общ. Петрич.

 

Лицa за контакти от страна на Възложителя:

 

инж. Борислав Чаушев, еколог, тел.: 02/9396543; e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

инж. Биляна Велева, специалист инвестиционна дейност, тел.: 02/9396323; e-mail: Bilyana.Veleva@bulgartransgaz.bg   

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. "Свобода" №1.

С уведомлението може да се запознаете на следния линк.

27.11.2023 г.