На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

бул. ”Панчо Владигеров” № 66, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „КС „Расово“ обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

 

Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

 

Лица за контакт от страна на Възложителя:

 

инж. Цветана Георгиева - тел.:02/939 6103; факс:02/939 00 63;

e-mail:  Tsvetana.Georgieva@bulgartransgaz.bg

и

Петя Богатинова - тел.: 02/939 6262; факс:02/925 00 63;

e-mail: petia.bogatinova@bulgartransgaz.bg

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.