ГА-MA AД и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за Интерконекторна точка Кюстендил/Жидилово. Двата ОПС приканват мрежовите потребители да коментират предложения текст на:

  • правилата за процедурите по сравняване;
  • правилата за разпределение на количествата газ;
  • други разпоредби, отнасящи се до мрежовите потребители.

ГА-MA AД и Булгартрансгаз ЕАД представят за обществено обсъждане правилата за процедурите по сравняване и разпределение на количествата газ, както и други съответни разпоредби, отнасящи се до мрежовите потребители.

Тази консултация ще продължи от 18.10.2022 до 27.10.2022 г.

Обществената консултация има за цел да събере мненията на всички потенциални мрежови потребители относно преноса на природен газ през ИТ Кюстендил/Жидилово.

ГА-МА АД и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да предложат услуги по пренос на мрежовите потребители за доставка на природен газ от България до Северна Македония и търговски пренос от Северна Македония до България.

Всички отговори трябва да се изпращат до двата оператора на преносни системи на английски език на: info@gama.com.mk и info@bulgartransgaz.bg.

Моля, посочете изрично дали отговорите съдържат поверителна информация по отношение на трети страни.

ГА-MA AД И БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ще направят оценка коментарите, получени по време на консултацията и ако е необходимо, ще коригират текста на проекта на Споразумението за междусистемно свързване.

Съответните разпоредби на проекта на Споразумение за междусистемно свързване между ГА-MA AД И БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, могат да бъдат намерени тук.

Очакваме мненията Ви.