О Б Я В А

до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к.“Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към Магистрален газопровод в участъка от линеен кранов възел (ЛКВ) „Преселка“ до землището на село Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен


Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Пламен Янев - тел.:02/939 6546; факс:02/939 00 63;
e-mail:  Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.