Специализанти и преподаватели от Енергийния институт към Тексаския християнски университет се запознаха с дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Пред американските експерти бяха представени ключовите проекти, по които българският газопреносен оператор работи в момента.

„Благодарение на отличното сътрудничество с компаниите партньори от САЩ,  българският газопреносен оператор продължава да развива мрежата си, така че да бъде гарантирана сигурността и диверсификацията на доставките както за страната, така и за региона на Югоизточна Европа“, подчерта изпълнителният директор Владимир Малинов.

Експертите се запознаха на място с проекта за модернизация на компресорна станция „Ихтиман“. Припомняме, че през 2015-та и 2021-ва година бяха въведени в експлоатация два нови ниско емисионни турбокомпресорни агрегата на „SOLAR TURBINES“. Американската компания е сред лидерите в производството на газокомпресорно оборудване. Изпълнението на проекта за модернизация на българската газопреносна мрежа, съфинансиран по Механизма за свързване на Европа, позволи не само да се подобри гъвкавостта и надеждността на нашата мрежа, но и да се увеличи максимално преносният капацитет. Със създаването на технически възможности за пренос във всички посоки на потоци природен газ, постъпващи от разнообразни източници и по нови маршрути, се повиши качеството и обема на предлаганите от „Булгартрансгаз” ЕАД услуги.

Пред експертите бяха представени и ползите от бъдещото използване на водорода като алтернативен енергиен източник. Инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД би могла да приема смеси на природен газ с определени количества водород и да ги транспортира. „Природният газ е необходимото преходно гориво по пътя към постигане на въглеродна неутралност. Той е необходим за успешното реализиране на потенциала на водорода като енергиен източник и поетапното му навлизане като икономическа алтернатива“, подчерта изпълнителният директор Владимир Малинов.

Акцентирано бе и върху проекта за разширението на подземното газово хранилище в Чирен, с който ще се гарантира сигурността на доставките на природен газ и ще допринесе за подобряване на конкуренцията и достъпа до природен газ от алтернативни източници. В момента втечненият природен газ е със значителен потенциал, може да достигне и до 70% от потреблението в Европа като се отчете бързото развитие на приемните терминали. Високо равнище на свързаност на българската газопреносна система с всички съседни държави и осигурява възможност за доставка на значителни количества LNG до пазарите в региона.

Представителите на Енергийния институт към Тексаския християнски университет оцениха високо предприетите от „Булгартрансгаз“ действия за развитие на газопреносната мрежа и осигуряване на алтернативни доставки на природен газ.