ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТен Продукт “ДЕН НАПРЕД” ЗА Добив  НА ПРИРОДЕН ГАЗ от ПГХ „ЧИРЕН” ЗА ПЕРИОДА 22-28.06.2021 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен" обявява предварителна Процедура за разпределение на капацитетен продукт „ден напред“ за добив от ПГХ „Чирен” за периода 22-28.06.2021 г.

Съгласно Правилата за достъп до ПГХ Чирен капацитетен продукт “ден напред” за нагнетяване или добив се разпределя на Клиенти, по вече сключен Договор за съхранение на природен газ.

За участие в процедурата за разпределение ползвателите следва да подадат Дневна заявка за добив за всеки един от газовите дни в посочения период. Образец на заявката може да намерите тук.

Дневните заявки за капацитет следва да бъдат придружени с платежно нареждане за внесен гаранционен депозит в минимален размер покриващ стойността на заявените  капацитетни продукти „ден напред“ (с включен ДДС).

Депозитът следва да се внесе по следната банкова сметка на „Булгартрансгаз” ЕАД:

BG52UNCR76301078435701

BIC UNCRBGSF

„Уникредит Булбанк” АД

Свободния капацитет за добив в посочения период е в размер на 30 000 MWh на ден.

Заявки  в рамките на процедурата се подават  до 17:00 ч. (местно време, София)  на 18 юни 2021 г. на адрес info@bulgartransgaz.bg.

За получена в срок се счита заявка, която е пристигнала на посочения ел. адрес info@bulgartransgaz.bg до 17:00 часа (местно време, София) на 18 юни 2021 г.

В случай, че сумарно дневните заявки за разпределение на капацитет за добив „Ден напред“ надвишават наличния капацитет за добив “Ден напред”, Операторът следва принципа на пропорционално намаляване в зависимост от размера на заявените капацитети.

Операторът предоставя на клиентите възможност да укажат предварително, възможност за отказ от разпределяне на капацитет в режим на физически добив/нагнетяване и минимално приемливи/допустими стойности (лимити) на разпределен капацитетен продукт „Ден напред“, с които се сравняват първоначално разпределените продукти. В случай,  че при първоначалното разпределение клиентите има разпределен капацитет под избрания от него лимит, капацитетен продукт „Ден напред“ не му се разпределя, а освободеният капацитет се преразпределя допълнително на останалите клиентите с първоначално разпределен капацитет.

До 19:00 часа (местно време, София) на 18 юни 2021 г. ползвателите подали заявка в посочения по-горе срок ще получат потвърждение за разпределените им капацитетни продукти  „Ден напред“ за всеки газов ден в посочения период.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитетен продукт “ден напред” за добив на природен газ от ПГХ „Чирен” могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.