Предвид останалия свободен капацитет за съхранение след проведена процедура за годишни интегрирани единици за газова година 2022-2023 г., "Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на шестмесечен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г.

Процедурата за разпределение на шестмесечен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение за газова година 2022/2023 ще бъде проведена на RBP на 20.04.2022 г. в два етапа. В първата фаза стартираща от 11:00 ч. ще бъде направено разпределение на интегрираните единици, а във втората фаза започваща от 14:00 ч. ще бъде направено разпределение на капацитет за добив и нагнетяване по месеци в рамките на  разпределените в първата фаза интегрирани единици.

Информация за наличния шестмесечен интегриран капацитетен продукт за съхранение в ПГХ "Чирен можете да намерите тук. Базови насоки за провеждането на процедурата на платформата RBP можете да намерите тук.

Изискванията към потенциалните клиенти, принципите и методологията за разпределение на капацитета са съгласно действащите към момента на подаване на заявленията Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен".

Право на участие в процедурата има всяко българско и чуждестранно лице със сключени и действащи Договор за достъп и пренос до газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране.

За участие в процедурата всеки потенциален участник следва да предостави финансово обезпечение, съгласно изискванията по т.4.4 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“.

Търговете за неинтегрирани месечни капацитетни продукти за търговско съхранение за м. май и следващите месеци на газова година 2022/2023  и предварителни дневни капацитетни продукти за м. май 2022 г., ще бъдат проведени съответно на 21.04.2022 г. от 11:00 ч. и 28.04.2022 г.  от 11.00 ч.

Времето за провеждане на последващите търгове за разпределение на свободни неитегрирани капацитетни продукти ще бъдат публикувани в календара на Платформата за разпределение на капацитет (RBP).

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: access@bulgartransgaz.bg