Уважаеми партньори,

Предвид продължаващата извънредна ситуация на пазара на природен газ в Европа, различните сценарии за осигуряване на източници на доставка и тяхното влияние на цената на природния газ през газова година 2022-2023 и получени в тази връзка писма от потребители на природен газ, „Булгартрансгаз“ ЕАД предприема мярка, която да даде възможност на ползвателите на мрежата по-точно да определят очакваното годишно потребление на своите крайни клиенти, след което да заявят годишен капацитетен продукт за изходните точки в България.

С тази мярка потребителите на природен газ в България ще разполагат с допълнително време за актуализация на своите планове в дългосрочен план, отчитайки извънредната ситуация на пазара на природен газ и динамиката на цените на европейските газови борси в последните месеци.

Във връзка с горното, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще проведе допълнителни тръжни процедури за годишен, тримесечен и месечен капацитетен продукт за всички изходни точки в България в рамките на които, ще бъдат предоставени за резервиране съответните свободни към датата на провеждане капацитети.

Стандартните търгове за годишен, тримесечен и месечен капацитет ще бъдат изпълнени съгласно аукционния календар на ENTSOG, а допълнителните търгове ще бъдат проведени на 26.09.2022 г., 28.09.2022 г. и 29.09.2022 г. за останалите свободни съответно годишен, тримесечен и месечен капацитетни продукти на изходни точки в България, след отчитане на вече резервираните в рамките на стандартните търгове  капацитетни продукти за съответните точки.

Началният час на допълнителните тръжни процедури ще бъде 10:00 ч. с продължителност 3 (три) часа.