В изпълнение на европейското и българското законодателство, в съответствие с добрите европейски практики и политиката си за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на Дружеството, който обхваща периода 2020 – 2029 г.

Планът представя дейностите на „Булгартрансгаз” ЕАД, предвидени за изпълнение в следващите десет години, с които да се гарантира сигурността на газовите доставки, готовността на газопреносната система да посрещне очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в страната и региона, както и постигането на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Представена е и информация относно бъдещите инвестиции на Дружеството, необходими за осигуряване на надеждното изпълнение на Лицензионните дейности по пренос и съхранение, както и за реализиране на поетите ангажименти за модернизация и развитите на газопреносната мрежа.

„Булгартрансгаз” ЕАД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в обявената публична консултация, като изпратят своите становища, предложения и коментари по Плана на електронен адрес info@bulgartransgaz.bg  до 3 април 2020 г., включително.

След провеждане на публичната консултация и при отчитане на получената обратна връзка, Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 -2029 г. ще бъде внесен за утвърждаване от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР) в законоустановения срок.

Десетгодишните планове за развитие на мрежата се разработват от газопреносните оператори на територията на Европейския съюз в изпълнение на чл. 22 от Директива 2009/73 (EO). „Булгартрансгаз” ЕАД разработи своя Десетгодишен план и в съответствие с разпоредбите на чл. 81г, ал. 1 от Закона за енергетика (ЗЕ).

Проектът на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2020 -2029 г. може да намерите тук

Очакваме Вашите становища, предложения и коментари.