„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране с решение на Управителния съвет на дружеството за периода 01.04.2020 г. – 30.09.2020 г. е определена таксата за неутралност при балансиране в размер на 0,0051 лв./MWh без включен ДДС.