"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на съоръжение за съхранение на природен газ и в съответствие с Правила за ползване на ПГХ Чирен, обявява процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г.

В продължение на подхода приложен през газова година 2023/2024 , процедурата ще се проведе в електронна среда на Платформата за резервиране на капацитети (RBP). Използването на електронна платформа за разпределение на капацитет за съхранение, нагнетяване и добив улеснява участниците в процедурите и им дава възможност своевременно да следят резултатите от всеки етап и динамично да контролират своите действия.

Процедурата за разпределение на годишен интегриран продукт за търговско съхранение за газова година 2024/2025 ще бъде проведена на 25.03.2024 г. в два етапа.

В Етап 1 стартиращ от 09:00 ч. ще бъде направено разпределение на интегрираните единици. В Етап 2 планиран начален час 09:00 ч. на следващия ден (26.03.2024 г.) ще бъде направено разпределение на капацитет за добив и нагнетяване по месеци в рамките на  разпределените в Етап 1 интегрирани единици. Участниците получили капацитет в рамките на Етап 1, ще бъдат уведомени своевременно за началото на Етап 2, в случай, че Етап 1 продължи по-дълго от предвиденото.

Съгласно Правила за ползване на ПГХ Чирен (приети с Решение по Протокол № 787/12.03.2024 г. от заседание на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, в сила от 12 Март 2024 г.), в Етап 1 интегрираните капацитетни единици за годишен капацитетен продукт (за брой единици) се разпределят на търг при използване на тръжен алгоритъм с явно наддаване и периодично повишение на тръжната цена (Ascending clock) в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2017/459. В случай, че сумарните заявени годишни продукти за съхранение не надвишават броя на определените за разпределение, се счита, че всички заявени интегрирани годишни продукти за съхранение могат бъдат удовлетворени по началната цена.

Разпределението по месеци на капацитета за нагнетяване и добив включен в годишния интегриран продукт, се извършва в рамките на Етап 2 с механизъм на разпределение „пропорционално на заявеното“ (Pro-rata), съгласно процедурата в чл.7.7 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“.

Изискванията към потенциалните клиенти и методологията за разпределение на капацитета са съгласно действащите към момента на провеждането на процедурата за разпределение на капацитет Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен", които можете да намерите тук.

Информация за свободните годишни интегрирани единици капацитет за съхранение, нагнетяване и добив в ПГХ "Чирен", който могат да бъде заявени, може да намерите тук.

Право на участие в процедурата има всяко българско и чуждестранно лице със сключени и действащи Договор за достъп и пренос до газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране.

За участие в процедурата всеки потенциален участник следва да предостави финансово обезпечение, съгласно изискванията по т.4.2 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен“.

Информация за провеждането на процедурата за годишни интегрирани единици капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен", както и за следващите процедури за разпределение на краткосрочни неинтегрирани капацитетни продукти, ще бъдат публикувани своевременно и в календара на Платформата за разпределение на капацитет (RBP).

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024-2025 г. могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на електронна поща: info@bulgartransgaz.bg.