Европейската комисия прие и публикува Петия списък на проекти от общ интерес (ПОИ) на 19 ноември 2021 г. В списъка са включени следните три проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

Проектите попадат в Клъстер № 6.20. за увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа и Клъстер № 6.8. за развитие и укрепване на инфраструктурата, който да позволи развитието на Газов хъб „Балкан“.

Включването на тези три приоритетни проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД в петия списък доказва стратегическата роля на българската газопреносна система за гарантиране сигурността на доставките и интегрирането на газовите пазари в региона. Те ще стимулират диверсификацията на източниците и конкуренцията между доставчиците на газ. Реализацията на проектите ще допринесе и за намаляване на емисиите на парникови газове чрез създаването на условия за замяна с природен газ на използваните понастоящем въглища.

Чрез разширението на ПГХ Чирен ще се повишат капацитетите за съхранение от 550 млн. м3 до 1 млрд. м3 и за добив и нагнетяване от 3.5 млн. м3 дневно до 8-10 млн. м3 дневно. Това ще стимулира навлизането на нови пазарни участници и е от значителен интерес за търговците на втечнен природен газ, които ще могат да се възползват от допълнителна гъвкавост при доставките до своите клиенти. „Булгартрансгаз“ ЕАД кандидатства за съфинансиране на разширението по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF). Проектът е в синергия с LNG терминала край Александруполис, в който дружеството участва с 20% от акционерния капитал на проектната компания.

Целта на газопровода IBS е да свърже газопреносните системи на „Булгартрансгаз“ ЕАД и JP „SRBIJAGAS“, като осигури значим нов капацитет за пренос между двете мрежи, а чрез съществуващите връзки – и с останалите страни в региона. Проектният капацитет на газопровода е 1.8 млрд. м3 годишно с възможност за реверсивен пренос. До момента проектът е съфинансиран от CEF с 28.2 млн. евро.

Проектът за рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система е планиран в три фази. Дейностите по проекта водят до гарантиране на сигурен и надежден пренос на природен газ, подобряване на ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система и възможности за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите и планирани точки на междусистемно свързване. През 2022 г. се очаква да бъде приключено изпълнението на втората фаза, съфинансирана с 27.6 млн. евро от CEF. Първа и втора фаза на проекта включват модернизацията на общо 4 компресорни станции с инсталиране на 10 нови нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегата, изграждане на 20 км нов газопровод и рехабилитация и подмяна на 81 км съществуващи газопроводи. Третата фаза на проекта предвижда изграждане на около 19 км нов газопровод и компресорна станция с мощност 20 MW. Реализацията й ще позволи допълнително увеличение на капацитета на IBS до 2.4 млрд. м3 годишно. 

Включването в Петия списък на ПОИ и на трите предложени от „Булгартрансгаз“ ЕАД приоритетни проекта потвърждава адекватността и съответствието на инвестиционната програма на дружеството с целите на ЕС и ще осигури възможност за получаване на финансова подкрепа за тяхното завършване.