Уважаеми клиенти,

На основание § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, публ. ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решения за утвърждаване на цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ, въз основа на подадените заявления, за всеки период, както следва: 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г. (с решение № Ц-15 от 08 май 2020 г.), 1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г. (с решение № Ц-16 от 08 май 2020 г.),  1 октомври 2019 г. – 31 октомври 2019 г. (с решение № Ц-17 от 13 май 2020 г.); 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г.( с решение № Ц-18 от 13 май 2020 г.) и 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г. (с решение № Ц-19 от 13 май 2020 г.)

С горните решения КЕВР указва на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносната мрежа, да измени цените на природния газ за балансиране, определени за периода 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г., за периода 1 септември 2019 г. – 30 септември 2020 г. , газ за периода 1 октомври 2019 г. – 30 октомври 2019 г., за периода 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г. и за периода 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г., при отчитане на утвърдените цени.

В изпълнение на решение № Ц-15 от 08 май 2020 г., решение № Ц-16 от 08 май 2020 г., решение № Ц-17 от 13 май 2020 г., решение № Ц-18 от 13 май 2020 г. и решение № Ц-19 от 13 май 2020 г. на КЕВР, и в съответствие с чл. 12 от Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, цените на природния газ за балансиране за съответните периоди се изменят, както следва:

        

Решение на КЕВР

период:

цена при положителен дисбаланс в лева за МВч без ДДС :

цена при отрицателен дисбаланс в лева за МВч без ДДС :

№ Ц-15 от 08 май 2020 г.

5 август 2019 г.
- 31 август 2019 г.

26,9376

31,6224

№ Ц-16 от 08 май 2020 г.

1 септември 2019 г. -
 30 септември 2019 г.

27,1308

31,8492

№ Ц-17 от 13 май 2020 г.

1 октомври 2019 г.
 - 31 октомври 2019 г.

32,2092

37,8108

№ Ц-18 от 13 май 2020 г.

1 ноември 2019 г. -
 30 ноември 2019 г.

35,5304

41,7096

№ Ц-19 от 13 май 2020 г.

1 декември 2019 г.
 - 31 декември 2019 г.

36,9932

43,4268