На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица и обществеността за свое инвестиционно предложение за строеж: „Изместване на участък от газопроводно отклонение за гр. Перник(Преносен газопровод 5,4 МРа). 

Уведомлението за инвестиционното предложение може да намерите тук.