ОКОНЧАТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ. 26 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МРЕЖОВ КОДЕКС ОТНОСНО ХАРМОНИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ГАЗ

Документ на окончателната консултация

Проект на методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Опростен тарифен модел

Резюме на постъпилите коментари

Коментари:

    Овергаз Мрежи АД