Параметри по чл. 25 на Mетодика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газова година 2023/2024

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Подземното газово хранилище “Чирен” вече е запълнено на над 90% от техническия капацитет за съхранение.

Отчитайки европейските политики и приоритети за декарбонизация, „Булгартрансгаз“ ЕАД активно работи за развитие на инфраструктурата си, съобразно плановете за мащабно развитие и навлизане на водорода в енергийния микс в ЕС.

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

На 8 август 2023 г. Европейската комисия одобри мярка за държавна помощ в подкрепа на реализацията на проекта за разширение на подземното газово хранилище „Чирен“.

В изпълнение на ремонтната програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД в периода от 08:00 часа на 08.08.2023г. (вторник) до 08:00 часа на 10.08.2023г. (четвъртък)

Публична консултация на проект на решение за определяне на стойности на параметрите по чл. 25 от методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране валидни за газовата година 2023/2024

„Разширението на подземното газово хранилище Чирен ще даде по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на природен газ както в България, така и в региона“.

„Реализацията на проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ до Александруполис, Гърция се изпълнява по график. Очакваме първите доставки да са факт още през месец януари 2024 година.